Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden

1. De betaling dient voorafgaand of direct aansluitend aan het consult of de training contant worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

2. Ik verplicht mij door het aangaan van de overeenkomst de overeengekomen diensten te verlenen en deze zorgvuldig uit te voeren.

3. Ik ben niet aansprakelijk indien verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Bijv. storingen, ziekte, weersomstandigheden, vervoersproblemen
a. Mocht ik tijdens mijn bezoek onverhoopt materiële schade toebrengen aan de eigendommen van de klant dan zal dit opgelost worden middels de aansprakelijkheidsverzekering.

4. De nazorg na een consult geldt alleen voor het probleem waarvoor u mijn hulp heeft ingeroepen en duurt 6 weken, tenzij anders is aangegeven.
a. De nazorg wordt aangeboden onder de voorwaarden dat er in principe alleen hulp geboden wordt mbt de hulpvraag.

b. Ik behoud mij het recht voor om de nazorg stop zetten indien er sprake is van onvoldoende opvolgen van mijn adviezen, bij onvolledige en/of onredelijke communicatie en/ of bij buitensporig veel contactmomenten.

5. U dient, uiterlijk voor de eerste kennismaking, alle relevante informatie over uw hond aan mij te verstrekken die van belang is voor een goede verantwoorde behandeling van uw hond. Het gaat hier om informatie over herkomst hond, gezondheid, gedrag, gebruikte trainingsmethoden en woonsituatie.

a. U bent verantwoordelijk voor alle gevolgen die het gevolg zijn van het doorgeven van onjuiste informatie of het nalaten van het doorgeven van informatie.

6. Indien uw hond betrokken is geweest bij een bijtincident, dient u dit te melden voor aanvang van de afspraak.

a. Vertoont uw hond agressie naar mensen dan dient u dit voor  aanvang van het consult duidelijk te overleggen.

7. U bent verplicht om klachten mbt hoesten en/of diarree aan mij door te geven voordat de afspraak plaats vindt en te overleggen of het doorgaan van de afspraak verstandig is.

8. Is uw hond afkomstig uit het buitenland en/of uit de broodfok en deze in de afgelopen 3 maanden bij u herplaatst dan moet de hond gezond verklaart zijn door een Nederlandse dierenarts.

9. Ik behoud het recht een consult of training te annuleren waneer ik meen dat de fysieke en/of mentale toestand van hond of eigenaar onvoldoende is om een training te volgen.

10. Uw hond is bij aanvang van een training aangelijnd totdat er toestemming is gegeven de hond los te laten.

11. U neemt bij deze kennis van het feit dat uw hond, ondanks mijn zorgvuldige inschatting betrokken kan worden bij een bijtincident. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortvloeien uit een bijtincident.

12. Het gebruik van aversieve middelen zoals bijvoorbeeld slipkettingen is niet toegestaan tijdens de training. Gebruikt u aversieve middelen om u hond onder controle te houden, dan dient u het voornemen te hebben en gemotiveerd te zijn om deze middelen niet meer in te zetten bij uw hond.

13. Mocht het voorkomen dat iemand anders voor u invalt bij het volgen van training met uw hond dan dient uw vervanger zoveel mogelijk alle eerder verstrekte kennis en oefeningen te beheersen.

14. Zonder nadrukkelijke toestemming van mij is het niet toegestaan foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken. Bij het verlenen van toestemming dient de maker van de opnames deze geheel voor eigen gebruiksdoel te maken en mag deze alleen met mijn toestemming gedeeld worden.

15. De eigenaar dient een WA verzekering te hebben die ook betrekking heeft op de hond binnen het gezin en hiervan bewijs te kunnen overleggen.

a. U bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw hond.


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij mij. Ik zal op deze klacht uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk of elektronisch reageren. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Privacyverklaring en toestemming verwerking persoonsgegevens

Gegevens die door mij verwerkt worden door zijn;

 • NAW adresgegevens diereigenaar, Telefoonnummer, E-mail adres

 • Naam, afstamming, chipnummer, geslacht, ras en leeftijd van uw dier

 • Adres waar uw dier verblijft

 • Gegevens dierenarts/ specialist/ verwijzer/ fokker

 • Informatie uit anamnese, onderzoek almede het behandelplan en advies

 • Vragenlijsten, emails en whatsapp berichten

 • Filmopnames die door u of mij zijn gemaakt.

Ik verwerk uw gegevens;

- ten behoeve van de verzorging en/of behandeling van uw dier

- om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt of indien u geïnformeerd dient te worden.

  • om in het belang van uw dier overleg te kunnen plegen met collega’s en dierenartsen.


Ik heb het recht om informatie uit anamnese, vragenlijsten en filmopnames delen met collega’s, dierenartsen en andere deskundigen en deze in sommige situaties te gebruiken voor leerdoeleinden. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.


U houdt er rekening mee dat ik het voornemen heb om gegevens 5 jaar te bewaren.

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage correctie of verwijdering indienen via info@anitaoranje.nl

Mocht er uit onze eerste contacten geen samenwerking ontstaan, dan verwijder ik de gegevens die u gedeeld heeft, bijvoorbeeld vragenlijst en beeldmateriaal, na een 1 jaar.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien ik bovengenoemde aantoonbaar niet naleef.