Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (23-01-2023)

1. De betaling dient voorafgaand of direct aansluitend aan het consult of de training contant worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

2. Ik verplicht mij door het aangaan van de overeenkomst de overeengekomen diensten te verlenen en deze zorgvuldig uit te voeren.

a. Voor zover de individuele wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze mondeling dan wel schriftelijk overlegd.

3. Ik ben niet aansprakelijk indien verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Bijv. storingen, ziekte, weersomstandigheden, vervoersproblemen

4. De nazorg na een consult geldt alleen voor het probleem waarvoor u mijn hulp heeft ingeroepen en duurt 6 weken, tenzij anders is aangegeven.
4a. De nazorg wordt aangeboden onder de voorwaarden dat er in principe alleen hulp geboden wordt mbt de hulpvraag en dat de nazorg door mij wordt afgebroken als er sprake is van onvolledige en/of onredelijke communicatie en/ of er buitensporig veel contact wordt opgenomen.

5. De lesuren van een trainingspakket dienen binnen 15 weken worden gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

6. U dient, uiterlijk voor de eerste kennismaking, alle relevante informatie over uw hond aan mij te verstrekken die van belang is voor een goede verantwoorde behandeling van uw hond. Het gaat hier om informatie over herkomst hond, gezondheid, gedrag, en woonsituatie.

a. U bent verantwoordelijk voor alle gevolgen die het gevolg zijn van het doorgeven van onjuiste informatie of het nalaten van het doorgeven van informatie.

7. Is uw hond afkomstig uit het buitenland en/of uit de broodfok en deze in de afgelopen 3 maanden bij u herplaatst dan moet de hond gezond verklaart zijn door een Nederlandse dierenarts.

8. U bent verplicht om loopsheid en klachten mbt hoesten en/of diarree aan mij door te geven voordat de afspraak plaatsvindt en te overleggen of het doorgaan van de afspraak verstandig is.

9. Indien uw hond betrokken is geweest bij een bijtincident, dient u dit te melden voor aanvang van de afspraak. a. Vertoont uw hond agressie naar mensen dan dient u dit voor aanvang van het consult duidelijk te overleggen.

10. U neemt bij deze kennis van het feit dat uw hond, ondanks mijn zorgvuldige inschatting betrokken kan worden bij een bijtincident. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortvloeien uit een bijtincident.

11. Uw hond is bij aanvang van een training aangelijnd totdat er toestemming is gegeven de hond los te laten.

12. Tijdens de training dient u de uitwerpselen van uw hond direct op te ruimen.

13. Het gebruik van aversieve middelen zoals bijvoorbeeld slipkettingen is niet toegestaan tijdens de training.

14. Ik behoud het recht een consult of training te annuleren waneer ik meen dat de fysieke en/of mentale toestand van de hond onvoldoende is om een training te volgen.

15. Zonder nadrukkelijke toestemming van mij is het niet toegestaan foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken. Bij het verlenen van toestemming dient de maker van de opnames deze geheel voor eigen gebruiksdoel te maken en mag deze alleen met mijn toestemming gedeeld worden.

16. Mocht het voorkomen dat iemand anders voor u invalt bij het volgen van training met uw hond dan dient uw vervanger alle voorgaande oefeningen te beheersen.

17. De eigenaar dient een WA verzekering te hebben die ook betrekking heeft op de hond binnen het gezin en hiervan bewijs te kunnen overleggen.

18. Uw hond moet gechipt zijn en de chip moet geregistreerd zijn op het juiste adres.

19. Bij het gebruik van, door mij geadviseerde, gedragsmedicatie mag de training alleen na mijn toestemming door derden worden overgenomen.

20. U bent en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw hond.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij mij. Ik zal op deze klacht uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk of elektronisch reageren. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Privacyverklaring en toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van mijn diensten kan het zijn dat uw gegevens opgeslagen worden.

Gegevens die door mij verwerkt worden door zijn;

 • NAW adresgegevens diereigenaar, Telefoonnummer, E-mail adres

 • Naam, afstamming, chipnummer, geslacht, ras en leeftijd van uw dier

 • Adres waar uw dier verblijft

 • Gegevens van de dierverzekering waar uw dier verzekerd is

 • Declaratiegegevens

 • Verwijsgegevens

 • Gegevens dierenarts/ specialist/ verwijzer/ fokker

 • Informatie uit anamnese, onderzoek almede het behandelplan en advies

 • Vragenlijsten, emails en whatsapp berichten

 • Filmopnames die door u of mij zijn gemaakt om u te instrueren en/of te overleggen met collega's.

Doel

Ik verwerk uw gegevens;

- ten behoeve van de verzorging en/of behandeling van uw dier

- om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt of indien u geïnformeerd dient te worden.

- om in het belang van uw dier overleg te kunnen plegen met collega’s en dierenartsen.

Delen

Ik heb het recht om informatie uit anamnese, vragenlijsten en filmopnames delen met collega's,

dierenartsen en andere deskundigen. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw

persoonlijke gegevens tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of er sprake is van een

noodsituatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt

een verzoek tot inzage correctie of verwijdering indienen via info@anitaoranje.nl

U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt u

schriftelijk aangeven via info@anitaoranje.nl

U houdt er rekening mee dat ik het voornemen heb om gegevens 5 jaar te bewaren.

Mocht er uit onze eerste contacten geen samenwerking ontstaan, dan verwijder ik de

gegevens die u gedeeld heeft, bijvoorbeeld vragenlijst en beeldmateriaal, na een 1 jaar.

Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

indien ik bovengenoemde aantoonbaar niet naleeft.

Beveiliging

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, volgens de normering van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Als u de indruk heeft dat uw gegevens

niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op

via info@anitaoranje.nl


Protocol tijdens consult of training

Bijtincident hond-mens

Mocht er een bijtincident plaats vinden;

—> Hond en het slachtoffer scheiden.

—> Bij het slachtoffer zsm een inschatten of er acute medische hulp noodzakelijk is

—> Eventueel contact opnemen met de huisarts/ eerste hulp.

—> Bij lichte schade moet de wond worden gedesinfecteerd en slachtoffer attenderen op

tetanus enting

—> Adviseren over vervolg na incident

Bijtincident hond-hond

Bij een gevecht tussen 2 of meer honden is het belangrijk dat eigenaren zich niet mengen in het

gevecht omdat zij hieraan verwondingen kunnen oplopen

—> Honden ruimte geven, eigenaren adviseren weg te lopen

—> Hond(en) isoleren

—> Honden onderzoeken op verwondingen

—> Eventueel desinfecteren of dierenarts bezoeken

—> Adviseren over vervolg na incident

Onwel worden eigenaar

Mocht een van de aanwezigen tijdens de hondentraining of tijdens een consult onwel worden

—> Zorg voor rustige plek om te zitten/ liggen

—> Is het slachtoffer aanspreekbaar —> informeer familie, evt hulpdiensten

—> Is het slachtoffer niet aanspreekbaar —> bel hulpdiensten

—> Isoleer de hond (en)

—> Wacht op hulpdiensten

Onwel worden hond

Mocht de hond onwel zijn/ worden tijdens een consult;

—> Meld eigenaar dat er mogelijk een gevaarlijke situatie is voor de hond en overleg met

eigenaar over eventuele stappen

—> Zorg ondertussen dat hond veilig is

—> Zorg dat eigenaar veilig is, waarschuw eigenaar dat hond onverwachts kan reageren

—> Neem contact op met dierenarts en regel eventueel vervoer.

Materiële schade

Mocht ik tijdens mijn bezoek onverhoopt materiële schade toebrengen aan de eigendommen van

de klant dan zal dit opgelost worden middels de aansprakelijkheidsverzekering.


AV AVG 2021 (23-1-23).pdf